·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Projecte Educatiu de Centre

Principis Pedagògics


 La intervenció educativa de l'Escola d'Aprenents s'orienta d'acord amb aquests criteris:

  1.  D'individualització: Que l'alumne/a es formi una imatge positiva d'ell mateix, que conegui i valori les seves possibilitats; accepti la seva pròpia transformació física, psicològica i afectiva. Que faci el seu procés d'enriquiment personal. Que tingui una actitud positiva davant la vida. Que adquireixi valors, actituds, normes  i habilitats socials.  
  2.  De funcionalitat: Que els continguts d'aprenentatge siguin bàsics i pràctics, rellevants i motivadors, i que facin referència a la vida quotidiana dels alumnes.
  3.  De integració social: Que l'alumne/a adquireixi actituds, destreses, habilitats i coneixements bàsics que siguin transferible al món del treball i que li serveixin per desenvolupar-se socialment. Que la integració social es faci per mitjà de la integració laboral.
  4.  De formació professional de base: Que l'alumne/a experimenti i vivenciï el pas del món escolar al món laboral. Que practiqui les habilitats i les tècniques adequades per a una tasca professional. Que l'aprenentatge s'organitzi en centres d'interès professional.
  5.  D'identificació: Que l'alumne/a s'identifiqui amb un professional (relació mestre-aprenent): que tingui models i pautes de comportament clars que els puguin servir de marc de referència. Que s'identifiqui amb un espai acollidor, amb un centre de relació i socialització. Que els educadors contribuïm a disminuir les situacions de rebuig i de conflicte.
  6.  De metodologia activa i manipulativa: Que en les programacions es tingui present les motivacions i els interessos dels alumnes per poder-los ajudar en la seva maduració personal. Els educadors hem de ser capaços de generar el descobriment d'aprenentatges i experiències que interessin als alumnes: "S'aprèn allò que es fa”.
  7.  De motivació: Que l'alumne/a no es torni a trobar amb el fracàs escolar. Que els educadors tractem de trencar la cadena de fracassos successius i els conseqüents sentiments de frustració i inadaptació: "algunes coses els surten bé”. Que les dificultats d'aprenentatge que troba l'alumne/a no es converteixin en conductes problemàtiques.
  8.  De significativitat: Que l'alumne/a no sigui avaluat pel "quant sap” sinó per "com ho sap” Que els diferents llenguatges (oral, escrit, matemàtic, plàstic, corporal, musical) que utilitzi l'alumne serveixin d'instrument socialitzador per a la inserció laboral. Que l'alumne conegui el món on vivim i que és el resultat d'un procés històric que pot ser modificable amb la col·laboració i la solidaritat de tothom.
  9.  D'organització: Creiem que una part important de l'aprenentatge que adquireix l'alumne/a és qüestió d'organització. Hem de dissenyar les estructures que possibilitin els aprenentatges dels alumnes.