·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Projecte Educatiu de Centre

Objectius Educatius


L'objectiu primer de l'Escola d'Aprenents és la formació integral de l'alumne, i que, per les característiques personals, la seva formació resulta complexa. Requereix tant una formació pràctica i tècnica com un reforç en tot el que suposa coneixements culturals mínims, readaptacions de conducta i, sobretot, un enfortiment de la pròpia personalitat, autovaloració i autonomia.

Per això es proposa que l'alumne:

  • Conegui i entengui el món laboral en la seva globalitat, els seus deures com a membre actiu de la societat i els seus drets com a treballador i ciutadà.
  • Adquireixi uns hàbits de treball i de responsabilitat que li seran imprescindibles a l'hora d'incorporar-se al món laboral.
  • Aconsegueixi una formació bàsica en les habilitats, coneixements i actituds necessàries per al seu futur laboral. (Aprenentatge d'un ofici a nivell d'ajudant).
  • Sigui autònom per a resoldre les situacions quotidianes i pugui ser més eficaç el dia de demà.
  • Augmenti la seva capacitat de comunicació i relació per integrar-se a la societat de forma responsable i constructiva.
  • Reforci o recuperi els coneixements culturals bàsics que no hagi aconseguit durant l'ensenyament obligatori.
  • Assumeixi els valors, en el marc de l'educació cristiana, que li permetin accedir plenament a la seva cultura i a la seva plena integració com a ciutadà.
  • Accepti les seves limitacions i s'esforci a potenciar al màxim les seves possibilitats afectives, intel·lectuals i físiques.
  • Enforteixi la seva personalitat i autovalori les seves possibilitats de cara el futur.
  • Projecti l'educació més enllà de l'escola, fent diverses activitats formatives que l'ajudin a obrir-se en un món cada vegada més complex i canviant.