·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Serveis

CERTIFICACIÓ NIVELL BÀSIC EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


1.    Conceptes bàsics sobre la seguretat i salut en el treball. 10h

1.1.  Els riscos professionals.

1.2.  Danys derivats del treball.

1.3.  Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

2.    Riscos generals i la seva prevenció. 25h.

2.1.  Riscos lligats a les condicions de seguretat.

2.2.  Riscos derivats del medi ambient de treball.

2.3.  La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral

2.4.  Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.

2.5.  Plans d’emergència i evacuació.

2.6.  El control de salut dels treballadors

 

3.    Elements específics i la seva prevenció en el sector corresponent de l’activitat. 5h

Prevenció específica

 

4.    Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 5h

4.1.  Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

4.2.  Organització del treball preventiu.

4.3.  Documentació: recollida i elaboració i arxiu.

 

5.    Primers auxilis. 5h

Primers auxilis