·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Escola

Qualitat


Model de Gestió

Està basat en el Sistema de Qualitat ISO 9001 i amb el mètode d'autoavaluació EFQM; i  coordinat per l'equip del Projecte de Qualitat de la Fundació d'Escoles Cristianes de Catalunya.

A partir de la Missió s'ha definit una política de qualitat, uns objectius i una planificació de la qualitat, per millorar la satisfacció amb el servei ofert i implantar una millora continua dels processos i serveis.

Missió de l'Escola d'Aprenents

L'Escola d'Aprenents es proposa:

 • Ajudar adolescents amb dificultats d'aprenentatge en el procés de maduració com a persones, ciutadans i treballadors.
 • Oferir-los un ensenyament-aprenentatge professional que els permeti una integració social i laboral digna.
 • Facilitar-los un espai i ambient acollidor que els estimuli a assumir hàbits, actituds i habilitats necessàries per incorporar-se al món sociolaboral.
 • Portar a terme un model de formació centrat en l'activitat laboral, social i personal.
 • Oferir una educació integral de la persona dins d'una perspectiva cristiana, oberta a qualsevol cultura o creença.
 • Formar el personal de l'escola per aconseguir una millora continuada del funcionament de l'Escola.

Visió de futur

El nostre projecte i raó de ser és:

 • Esdevenir un centre de referència en l'atenció formativa d'adolescents amb NEE.
 • Fer una recerca constant en el marc d'una pedagogia activa, funcional i instrumental.
 • Aplicar estratègies educatives innovadores per donar una resposta vàlida als alumnes amb dificultats.
 • Prioritzar  l'organització en tallers, pretallers, tecnologies i manualitats.
 • Crear una comunitat educativa que la seva dinàmica generi pautes adequades de conducta sòciolaboral.
 • Afavorir les relacions entre escola i empresa. Disposar d'una xarxa d'inserció sòciolaboral adequada a les característiques de l'alumnat que l'escola atén.

Millora Continuada

S'apliquen mecanismes de Millora Continuada, seguint el cicle de Deming.

El centre planifica anualment l'acció de millora. Aquesta planificació de la millora continuada es defineix a partir de la política, els objectius del centre i, també, a partir de les dades resultants de les auditories internes, l'anàlisi de dades, les accions correctives i preventives i la revisió realitzada per l'equip directiu que es recull en el pla de qualitat anual.

Conseqüentment es fa:

 • Un seguiment del compliment dels objectius i una comparació amb el període anterior.
 • L'anàlisi de queixes i suggeriments.
 • La verificació de les actuacions fetes les no conformitats i de l'eficàcia de les accions correctores o preventives.
 • En el cas que es detectin possibles incompliments o desviacions respecte a la planificació, es porten a terme les accions correctives i/o preventives necessàries.
 • Definides possibles àrees de millora, es constitueixen equips de millora i es marca un pla de treball.