·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Escola

Missió i visió de futur de l'Escola


MISSIÓ

L'Escola d'Aprenents es proposa:

 • Ajudar adolescents amb dificultats d'aprenentatge en el procés de maduració com a persones, ciutadans i treballadors.
 • Oferir-los un ensenyament-aprenentatge professional que els permeti una integració social i laboral digna.
 • Facilitar-los un espai i ambient acollidor que els estimuli a assumir hàbits, actituds i habilitats necessàries per incorporar-se al món sociolaboral.
  • Portar a terme un model de formació centrat en l'activitat laboral, social i personal.
  • Oferir una educació integral de la persona dins d'una perspectiva cristiana, oberta a qualsevol cultura o creença.
  • Formar el personal de l'escola per aconseguir una millora continuada del funcionament de l'Escola.

 

VISIÓ DE FUTUR 

El nostre projecte i raó de ser és:

 • Esdevenir un centre de referència en l'atenció formativa d'adolescents amb NEE.
 • Fer una recerca constant en el marc d'una pedagogia activa, funcional i instrumental.
 • Aplicar estratègies educatives innovadores per donar una resposta vàlida als alumnes amb dificultats.
 • Prioritzar  l'organització en tallers, pretallers, tecnologies i manualitats.
 • Crear una comunitat educativa que la seva dinàmica generi pautes adequades de conducta sociolaboral.
 • Afavorir les relacions entre escola i empresa. Disposar d'una xarxa d'inserció sociolaboral adequada a les característiques de l'alumnat que l'escola atén.

 

POLÍTICA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL CENTRE

 La política de Qualitat del Centre es desenvolupa a partir de la nostra Missió, Visió i els Valors

 

 1. Fomentar la implantació sistemàtica de les pràctiques de la millora continuada i l'ús d'eines d'autoavaluació.
 1. Promoure l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació com a eines de suport per al desenvolupament del projecte i de les pràctiques de millora continuada en el centre.
 1. Subministrar als alumnes -com a responsabilitat ineludible de l'Escola- les actituds, coneixements i habilitats necessàries que els permetin incorporar-se al món laboral a nivell d'ajudant, d'acord amb les seves capacitats i possibilitats, i així satisfer les expectatives dels usuaris de l'escola.
 1. Assegurar que es compleixen tots els requisits legals i contractuals.
 1. Participar en els fòrums de la transformació i seguiment de l'Educació Especial.
 1. Formar comissions de treball per aprofundir en el model formatiu de l'Escola per fer-lo més instrumental.
 1. Aconseguir de l'Administració educativa que el temps pràctiques a les empreses sigui adequada a la tipologia de l'alumnat de l'escola.
 1. Fomentar els valors cristians i la pastoral

       9. Mantenir la cultura de la Qualitat com estratègia educativa i de gestió del centre educatiu.