·  TEL. 93 211 66 42 · EMAIL info@aprenents.cat
 · 

Etapes

Pràctiques a les empreses


Pràctiques a les empreses.

Un dels objectius prioritaris de les activitats formatives és dotar al jove d'una capacitació professional i cultural per tal que pugui incorporar-se al món del treball amb unes condicions dignes.
Perquè això es pugui realitzar cal que a més dels aprenentatges en el centre educatiu, aquests puguin adquirir un coneixement pràctic del lloc de treball. És a dir, cal que els coneixements puguin ampliar-se amb una vivència del món laboral. 
Per aquest motiu l'Escola es va acollir al conveni -de col·laboració de pràctiques en alternança a l’ensenyament postobligatori- entre el Departament d’Ensanyament i les Empreses.

Els principals objectius d'aquestes pràctiques són els següents.

· Conèixer i viure el món laboral i el món de l'empresa.
· Adquirir una comprensió global del fet laboral: Relacions personals. Jerarquies. Actituds.
· Poder estar en contacte amb la tecnologia.
· Completar la formació professional, per capacitar-se amb vista a la futura incorporació al treball.
· Obtenir una formació adaptada a llocs de treball específics.
· Començar un historial professional, acreditat en el quadern de seguiment.

a. Durada de les pràctiques

Quan l’alumne/a està en l’últim nivell de formació, fa unes 400 hores de pràctiques en una empresa, en horari de 4 hores diàries.

Aquestes pràctiques comencen el mes de febrer i acaben a final de curs.

 

b. Seguiment de les pràctiques per part de l'Escola.

L'Escola assigna un tutor de pràctiques a cada alumne. És el responsable del control i seguiment de les pràctiques a les empreses.
El tutor, d'acord amb l'empresa, elabora un programa individual de les pràctiques que ha de realitzar l'alumne.
Tots els alumnes registren a partir de l'aplicatiu sBid el seguiment de pràctiques on hi registren les activitats desenvolupades i els objectius assolits.
El tutor fa una visita ordinària a l'empresa cada quinze dies. I procura, si és necessari, trucar per telèfon per fer un seguiment més continuat. 

c. Valoració de les pràctiques.

En l'aplicatiu sBid de pràctiques el tutor fa l'avaluació final de l'alumne.
Els conceptes que es tenen presents són els següents:

. Actitud respecte al treball.
. Assistència i puntualitat.
. Responsabilitat en la feina.
. Desenvolupament de les funcions en el lloc de treball.
. Pulcritud en l'acabament de les tasques.
. Aplicació dels coneixements teòrics.
. Iniciativa en la feina.


d. El quadern de seguiment

Mitjançant l'aplicatiu sBid del Banc Integrat de Dades, l'alumne registra i valora l'activitat diària realitzada durant el període de practiques, alhora que el tutor i l'empresa. És a través d'aquest aplicatiu que finalment es fa la valoració del treball realitzat durant les pràctiques d'empresa.